Privacy Policy

Reklama
Reklama
SPORT V TV
Reklama
Reklama
Zásady ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů
Webová stránka Livesport.cz a její mobilní aplikace (dále jen „aplikace“) respektuje soukromí všech osob při prohlížení a jiném používání aplikace (dále jen „návštěvníci“) a zavazuje se chránit jejich soukromí. Aplikace může shromažďovat a používat „osobní údaje“ (definované níže) týkající se návštěvníků, aby jim mohla poskytovat služby nabízené aplikací, a to pouze pro účely, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách.
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s mezinárodními úmluvami a právem EU, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679), jak byly tyto začleněny do maltského zákona o ochraně osobních údajů (část 440 sbírky zákonů Maltské republiky), předpisy o zpracovávání osobních údajů (v sektoru elektronické komunikace) (právní oznámení č. 16 z roku 2003, včetně pozdějších dodatků), přijímají doporučení č. 2/2001 pracovní skupiny pro ochranu osobních údajů zřízené podle čl. 29, přijaté dne 17. května 2001, o určitých minimálních požadavcích na shromažďování osobních údajů online a začleňují rovněž všechny ostatní platné předpisy a postupy.
Správcem osobních údajů používaných a shromažďovaných od návštěvníků aplikace je společnost Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha, Česká republika, která je odpovědná za tuto aplikaci.
Správce osobních údajů můžete kontaktovat na adrese gdpr@livesport.eu.
Poskytovatele můžete kontaktovat na adrese gdpr@livesportmedia.eu.
Účel tohoto prohlášení
Toto prohlášení má za cíl:
vymezit typ vašich osobních údajů, které bude správce shromažďovat, a způsob, jakým bude vaše osobní údaje používat;
vymezit základ, na kterém budou jakékoli osobní údaje zpracovávány správcem;
vyrozumět vás o tom, jak bude správce nakládat s vašimi osobními údaji;
vyjasnit povinnosti správce podle nařízení o ochraně osobních údajů s ohledem na zpracovávání vašich osobních údajů v souladu se zákonem a odpovědně; a
informovat vás o vašich právech na ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme náležitým a zákonným způsobem v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR”), která je v platnosti od 25. května 2018.
Shromažďování osobních údajů
S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, tato aplikace neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud si návštěvník aplikaci pouze prochází. Aplikace však po návštěvníkovi vyžaduje některé osobní údaje, pokud tento využívá doplňkové nebo pokročilé služby, které aplikace nabízí po registraci. V takových případech aplikace po návštěvníkovi vyžaduje předchozí souhlas se shromažďováním a používáním jeho osobních údajů. Při registraci nebo jiné příležitosti může aplikace po návštěvníkovi vyžadovat, aby zadal své přihlašovací jméno (obvykle e-mailovou adresu) a heslo.
Návštěvníci nejsou povinni poskytnout své osobní údaje ani souhlas s jejich shromažďováním aplikací. Návštěvníkovi, který nesouhlasí se shromažďováním svých osobních údajů, však aplikace nemusí být schopná poskytnout všechny v ní nabízené služby.
I pokud návštěvníci souhlasili s používání svých osobních údajů aplikací, mohou svůj souhlas z jakéhokoli důvodu následně odvolat na adrese gdpr@livesport.eu. V případě odvolání souhlasu nebudou doplňkové ani pokročilé služby nabízené aplikací po registraci již dále dostupné.
Vaše práva z titulu subjektu osobních údajů
Právo na přístup
Návštěvníci jsou oprávněni požadovat, aby jim správce (definovaný níže) poskytl písemné informace o tom, které z jejich osobních údajů shromáždil a/nebo použil. Žádost ke správci (definován níže) se podává písemně.
Aplikace se zavazuje, že vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby uložené osobní údaje aktualizovala. Je však žádoucí, aby návštěvníci informovali aplikaci o jakékoli změně osobních údajů, které aplikace shromažďuje.
Oprava, zablokování nebo výmaz údajů
Návštěvníci, kteří se domnívají, že některý z jejich osobních údajů je nepřesný, mohou písemně požádat správce o opravu údajů. Návštěvníci mají také právo požádat správce, aby zablokoval nebo vymazal jejich osobních údaje, pokud byly zpracovány protiprávně.
Právo vznést námitku
Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese gdpr@livesport.eu a požádat nás, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely (kupř. pro účely zasílání informací o nadcházejících událostech, newsletterů a publikací) a vaše údaje nebudou pro takové účely nadále zpracovávány.
Právo na odvolání souhlasu
Máte právo svůj souhlas s tímto prohlášením a se zde uvedenými postupy pro zpracování kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu gdpr@livesport.eu. Zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu tím nebude dotčena. V důsledku odvolání souhlasu budeme nuceni poskytování našich služeb s okamžitou platností ukončit.
Právo na opravu
Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají a které jsme zpracovali, na aktualizaci neaktuálních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz
Máte právo na to, abychom vymazali osobní údaje, které o vaší osobě uchováváme, pokud tyto již nejsou potřebné a pokud:
jste odvolali svůj souhlas, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje;
vaše osobní údaje již nemusí být zpracovávány; nebo
vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů, pokud:
popíráte jejich přesnost, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost těchto osobních údajů ověřit;
zpracování z naší strany se považuje za protiprávní a odmítáte výmaz vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
vaše osobní údaje již pro zde uvedené účely nepotřebujeme, vy je však požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
vznesli jste námitku proti zpracování údajů z naší strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pro zpracování údajů z naší strany převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
Právo na přenositelnost údajů
Ode dne 25. května 2018 máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci (jak je definován v GDPR).
Důvody shromažďování a využívání osobních údajů
Osobní údaje shromažďované aplikací budou zpracovány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů (část 440 sbírky zákonů Maltské republiky) a dalšími platnými podzákonnými předpisy, a to výhradně za účelem:
komunikace s návštěvníky;
zasílání nového hesla k jejich osobnímu účtu;
poskytování pokročilých služeb, kterými je možné aplikaci v určitém rozsahu konfigurovat;
zvyšování úrovně obsahu nabízeného aplikací;
nabízení personalizovaného obsahu a/nebo rozvržení aplikace návštěvníkovi.
Právní základ pro zpracování
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pouze pokud k tomu obdržíme váš souhlas a pouze v rozsahu nezbytném pro to, abychom mohli poskytovat námi nabízené služby a/nebo pro účely uvedené v tomto prohlášení.
Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat na základě oprávněného zájmu nebo k zajištění souladu s právními závazky vyplývajícími ze zákona. To může zahrnovat výkon obhajoby právních nároků nebo zajištění souladu s rozhodnutím soudu nebo příslušného orgánu.
Marketing
Sdělení marketingového charakteru vám budeme zasílat, pokud si je od nás vyžádáte tím, že nám poskytnete prostřednictvím aplikace své kontaktní údaje a přihlásíte se k odběru těchto informací.
Bez vašeho jednoznačného souhlasu nebudeme vaše osobní údaje sdílet pro marketingové účely s žádnou třetí osobou.
Sdělování osobních údajů třetím osobám
Poskytovatel neprodává osobní údaje návštěvníka, neobchoduje s nimi, nepřenechává je k užívání ani je jinak nesděluje žádné třetí osobě bez předchozího souhlasu návštěvníka. Osobní údaje však mohou být sděleny třetím osobám v případě prodeje aplikace.
Výše uvedené se nevztahuje na žádnou s aplikací spojenou zákonnou povinnost sdělit osobní údaje návštěvníka třetím osobám.
Výše uvedené se rovněž nevztahuje na sdělení, která jsou naprosto nezbytná, protože jsou součástí jednoho nebo více účelů shromažďování a užívání osobních údajů. V takovém případě si aplikace vyžádá předchozí výslovný souhlas dotčených návštěvníků.
Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnout třetím osobám statistické údaje o návštěvnících, prodeji, návštěvnosti a další statistické informace týkající se aplikace s tím, že tak učiní bez identifikace konkrétních návštěvníků.
Soubory protokolu
Za účelem lepší správy aplikace a shromažďování rozsáhlých demografických informací návštěvníků pro souhrnné použití aplikace automaticky zaznamenává IP adresy všech návštěvníků a stránky, které si každý návštěvník prohlédl.
Prohlášení o cookies
„Cookie“ je informace uložená v počítači návštěvníka webovým serverem a slouží k přizpůsobení webových služeb podle potřeb návštěvníka. Aplikace používá cookies k uchovávání informací o interakcích návštěvníka, které mohou být později potřebné k provedení některé funkce. Návštěvníci mohou cookies v nastavení prohlížeče odmítnout. Cookies používáme k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování různých prvků spojených se sociálními sítěmi a k analýze návštěvnosti. S našimi partnery z oblasti analyzování aplikace, některými partnery z oblasti (tzv. programatické) reklamy a sociálních sítí (pouze pokud se přihlásíte prostřednictvím svého účtu na sociálních sítích) rovněž sdílíme informace o vašem používání naší stránky. Bližší informace naleznete zde.
Toto prohlášení je nutno číst ve spojení s našimi zásadami pro soubory cookie a jakýmkoli dalším oznámením o ochraně soukromí, které můžeme v rámci shromažďování nebo zpracování osobní údajů o vaší osobě při určitých příležitostech vydat s cílem informovat vás v plném rozsahu o způsobu a důvodech jejich užívání. Nastavení soukromí
Předávání osobních údajů do třetích zemí
Správce nepředává žádné osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, a pokud by to bylo vyžadováno, zajistí nejprve, aby byla přijata příslušná bezpečností opatření pro adekvátní ochranu vašich osobních údajů.
Bezpečnost
Aplikace a správce přijali různá technická i organizační opatření proto, aby napomohli ochraně komunikace před zničením, ztrátou, zneužitím nebo změnou osobních údajů, které byly shromážděny a použity (včetně zajištění bezpečnosti převodu údajů) prostřednictvím zabezpečené komunikace mezi zařízením návštěvníka a servery poskytovatele („HTTPS”). Kromě toho jsou všechna vámi vytvořená hesla uchovávána s použitím standardu BCrypt. Bez ohledu na toto vynaložené úsilí nemůže poskytovatel zaručit, že k takovému případu nemůže dojít.
Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány
Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které byly shromážděny. V případě, že uživatel účtu není aktivní po dobu jednoho (1) roku, všechny jeho shromážděné osobní údaje budou vymazány.
Webové stránky/aplikace třetích osob
Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky/aplikace třetích osob. Aplikace obsahuje odkazy na jiné stránky pro zjednodušení přístupu návštěvníkům. Aplikace není odpovědná za obsah zobrazený na webových stránkách/aplikacích třetích osob ani za opatření, která přijmou za účelem ochrany vašeho soukromí. Webové stránky/aplikace, na které má návštěvník přístup z aplikace, nemusí mít odpovídající zásady ochrany osobních údajů.
Přijetí zásad ochrany osobních údajů
Souhlas návštěvníka se shromažďováním a používáním jeho osobních údajů aplikací a správcem podléhá výše uvedeným zásadám ochrany osobních údajů. Návštěvníkům se doporučuje číst zásady ochrany osobních údajů pravidelně a seznámit se tak s jejich podmínkami a ustanoveními a dodatky, které mohou být aplikací implementovány.
Poskytovatel
Poskytovatelem je Livesport Media Ltd, společnost řádně založená dle právního řádu Maltské republiky dne 22. listopadu 2011, reg. č. C 54555, se sídlem na adrese CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. V případě potřeby nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@livesportmedia.eu.
Verze a datum podmínek
Toto prohlášení ve verzi č. 2 bylo naposledy aktualizováno dne 25. 5. 2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)
Reklama