Všeobecné podmínky užití

Podmínky užití

Tyto Podmínky užití (dále jen "PU") ustavují a upravují vztah mezi Poskytovatelem (definovaným níže) a všemi stranami, které mají přístup na Stránku (definována níže), a které jakýmkoliv způsobem využívají její obsah či funkce (dále jen "Návštěvníci").

Poskytovatel a Návštěvníci budou společně označováni jako "Smluvní strany".

Obecné ustanovení

Využití jakékoliv nebo všech funkcí nebo služeb nabízených Poskytovatelem na stránce Livesport.cz a jejích mobilních aplikacích (dále jen "Stránka"), stejně jako informací, materiálů a odkazů, které obsahuje, je předmětem PU. Není-li Poskytovatelem písemně sjednáno jinak, PU tvoří celý vztah mezi Poskytovatelem a Návštěvníkem v jeho využívání Stránky, včetně některých nebo všech jejích funkcí, které Stránka nabízí.

Návštěvník má před použitím Stránky za povinnost pečlivě přečíst PU a obeznámit se s nimi. U Návštěvníka, který si prohlédl Stránku, se předpokládá, že četl, pochopil a souhlasil s tím, že je vázán PU, bez nutnosti jakéhokoliv dalšího právního aktu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit, přidat, ukončit, změnit a/nebo doplnit tyto PU, pokud to bude považovat vhodné.

Poskytovatel doporučuje, aby Návštěvník pravidelně a pečlivě četl obsah těchto stránek. Využíváním Stránky Návštěvník souhlasí s tím, že je vázaný PU i jejími posledními úpravami, bez ohledu na to, jestli si je těchto úprav vědom.

Poskytovatel není povinen ověřovat, že všichni Návštěvníci používají Stránku podle posledních aktualizovaných PU. Aktuální verzí PU je ta, která je zveřejněna na Stránce.

Stránka může být využívána pouze k zákonným účelům. Použití Stránky k přenosu, distribuci, publikování nebo uchovávání jakéhokoliv materiálu na Stránce nebo jejím prostřednictvím, který je v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními nebo právy jakékoliv třetí strany, je přísně zakázáno. To zahrnuje (bez omezení) použití Stránky k přenosu, distribuci, publikování nebo uchovávání jakéhokoliv materiálu na Stránce nebo jejím prostřednictvím, který porušuje autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví, který je obscénní, škodlivý pro nezletilé osoby, jehož podstatou je nezákonný čin nebo obtěžování, který je hanlivý nebo urážlivý, který porušuje jakékoliv právo na soukromí nebo ochranu údajů, je podvodný nebo porušuje jakýkoliv devizový zákon nebo zákon o hazardu.

V případě zneužití Stránky si Poskytovatel vyhrazuje právo zablokovat Návštěvníka na stránce a zavřít jakýkoliv účet zaregistrovaný na jméno Návštěvníka. Poskytovatel si vyhrazuje právo podat žalobu na Návštěvníka na základě vlastního uvážení.

Služby

Stránka poskytuje interaktivní web a mobilní aplikaci/funkce obsahující sportovní informace ze sportovních soutěží, sportovní výsledky v reálném čase, konečné výsledky, rozpisy zápasů, sestavy a sportovní statistiky. Výsledky a další statistické informace na Stránce zobrazují informace od dalších nezávislých zdrojů (třetích stran), informace získané vlastním úsilím nebo z různých oficiálních stránek. Snahou Poskytovatele je aktualizovat obsah, výsledky zápasů a další informace na Stránce pravidelně, přesto doporučujeme ověřovat si informace uvedené na Stránce také u jiných zdrojů. Poskytovatel není odpovědný za to, jak Návštěvník využívá výsledky a další informace, které obsahuje Stránka.

Webové stránky třetích stran

Návštěvník bere na vědomí, že jakýkoliv kontakt s třetími stranami po prohlížení Stránky, ať už zamýšlený, či neúmyslný, a jakýkoliv následek z toho vyplývající jsou naprosto nezávislé na Poskytovateli, a že Poskytovatel není žádným způsobem odpovědný za jakékoliv dohody nebo očekávání a další následky, které vyplývají, ať už přímo, či nepřímo, z tohoto kontaktu.

Žádný nárok nebo spor, který může nastat mezi Návštěvníkem a třetí stranou, nebude v žádném případě zahrnovat Poskytovatele.

Třetí strany, včetně třetích stran inzerujících na Stránce, nemají přístup k osobním údajům Návštěvníka ani k jiným údajům, které Návštěvník mohl sdělit Poskytovateli.

Audiovizuální obsah

Poskytovatel není odpovědný za obsah externích stránek, které lze prohlížet na Stránce. Žádný videoobsah, který lze najít na Stránce, není hostovaný na serverech Poskytovatele, Poskytovatel tento obsah nevytváří ani nenahrává na hostující server.

Neaktivní účty

Pokud si Návštěvník zřídil účet na Stránce, ale po dobu 60 dnů se nepřihlásil, vyhrazuje si Poskytovatel právo uzavřít účet s okamžitou platností a bez předchozího upozornění.

Duševní vlastnictví

Bez předchozího písemného povolení od Poskytovatele nejsou Návštěvníci oprávněni kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, nahrávat, stahovat nebo jinak používat nebo měnit cokoliv z obsahu Stránky.

Livesport je ochrannou známkou společnosti Livesport s.r.o. Použití této ochranné známky i souvisejících ochranných známek je zakázáno a všechna práva jsou vyhrazena. Jakékoliv porušení výše uvedeného ustanovení může znamenat porušení platných práv duševního vlastnictví v rámci Evropské unie a dalších platných právních předpisů. Poskytovatel a jakákoliv jiná strana oprávněná jeho jménem si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v plném rozsahu povoleném zákonem po jakékoliv straně, která přímo či nepřímo toto poruší.

Typ vztahu

Tyto PU nejsou určené ke vzniku jakéhokoliv partnerství, zastoupení nebo společného podniku mezi Poskytovatelem a Návštěvníkem.

Porušení Dohody

Pokud Návštěvník nedodrží kterékoliv z ustanovení PU, nebo pokud má Poskytovatel důvodné podezření, že Návštěvník přímo nebo nepřímo neplní některé z ustanovení PU, Poskytovatel si vyhrazuje právo všemi dostupnými prostředky a dle vlastního uvážení zablokovat Návštěvníka na stránce a zavřít účet registrovaný na Návštěvníkovo jméno a ponechává si právo podat žalobu na Návštěvníka podle vlastního uvážení.

Dodržování zákonů

Návštěvníkům se doporučuje, aby jednali v souladu s platnými právními předpisy státu, ve kterém mají trvalé bydliště nebo kde jsou rezidenty nebo kde se nacházejí. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné opatření, které proti Návštěvníkovi přijme jakýkoliv úřad v souvislosti s používáním Stránky.

Právo a fórum a/nebo komunita

Tato Dohoda se řídí a je vykládána v souladu s právními předpisy na Maltě bez uvedení v platnost konfliktů s právními principy. Strany se podřizují výlučné pravomoci soudu na Maltě pro urovnání jakýchkoliv sporů vyplývajících z této Dohody. Tato Dohoda se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatnění se tímto výslovně vylučuje.

Nadpisy

Nadpisy jsou určené ke zpřehlednění a usnadnění čtení těchto PU. Jejich účelem není výklad obsahu odstavce, který za každým nadpisem následuje. Nadpisy Poskytovatele k ničemu nijak nezavazují.

Zřeknutí se práv

Jakékoliv prominutí jakéhokoliv porušení kteréhokoliv ustanovení těchto PU ze strany kteréhokoliv Návštěvníka nemůže být považováno za prominutí pozdějšího porušení stejného nebo jiného ustanovení těchto PU.

Vyloučení odpovědnosti

Záruky a zastoupení

Tímto se stanovuje, že Poskytovatel nedává žádný slib či záruku (explicitní ani implicitní), že obsah těchto PU je přesný a/nebo vhodný pro jiný účel než ke stanovení takových podmínek, které nemohou být podle platného práva výslovně vyloučeny.

Návštěvník používá Stránku zcela na své nebezpečí. Stránka není hazardního charakteru. Poskytovatel Stránky neposkytuje hazardní služby, a proto nespravuje ani nekontroluje finanční prostředky hráčů, ani není součástí žádné hazardní transakce. Sázkové kursy, které jsou zobrazené na Stránce, jsou součástí informací a funkcí na Stránce.

Poskytovatel nezaručuje, že všechny funkce poskytované Stránkou jsou povolené, že její používání bude plně vyhovovat Návštěvníkovi, že je zcela bezpečná a prosta chyb, že je pravidelně aktualizována, že jakýkoliv nedostatek v softwaru je pravidelně opravován, že služby jsou nepřerušované, že Stránka je bez virů nebo chyb, že je kontinuálně v provozu, že informace a funkce na ní jsou spolehlivé nebo že jakékoliv další informace a funkce na Stránce jsou přiměřené a spolehlivé. Ti, kdo se rozhodnou vstoupit na Stránku, tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou odpovědní za dodržování místních zákonů v jejich rozsahu, pokud jsou místní zákony použitelné.

Stránka může obsahovat odkazy a reference na stránky/reklamy/obsah třetích stran. Ty jsou poskytovány kvůli pohodlí a zájmu Návštěvníka a nevyplývá z nich odpovědnost Poskytovatele za informace, ani souhlas s nimi, které nesou tyto stránky/reklamy/obsah. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku, přímo vyjádřenou ani předpokládanou, ohledně přesnosti nebo dostupnosti obsahu nebo informací, textových či obrazových, které nejsou pod jeho doménou. Poskytovatel netestoval žádný software, který je umístěný na jiných stránkách, a nijak se nevyjadřuje ke kvalitě, bezpečnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti takového softwaru.

Ztráta nebo škody

Poskytovatel není odpovědný za žádné ztráty nebo škody, ať už přímé, či nepřímé, které Návštěvník nebo třetí strana mohli utrpět v důsledku používání Stránky, včetně, ale nikoliv jen těchto, škod způsobených obchodní ztrátou, ztrátou výhod, ztrátou předpokládaných příjmů, výher či jiných zisků, přerušením obchodní činnosti, ztrátou obchodních informací nebo jinou finanční ztrátou.

Poskytovatel není odpovědný za výhry nebo prohry na webových stránkách třetích stran, které jsou důsledkem použití informací zobrazených na Stránce.

Bez omezení obecné platnosti předchozích dvou ustanovení se neuznává ani nepřijímá odpovědnost za - mimo jiné - následující události:
 1. chyby, překlepy, nesprávné výklady, přeslechnutí, neporozumění textu, chybný překlad, pravopisné chyby, chyby v transakcích, technická rizika, chyby při registraci, vyšší moc a/nebo další podobné chyby;
 2. porušení pravidel Poskytovatele;
 3. trestné činy;
 4. sdělení od Poskytovatele v jakékoliv formě;
 5. žaloby a/nebo jiné právní prostředky;
 6. ztráty nebo škody, které Návštěvníci nebo třetí strany mohli utrpět v důsledku použití Stránky, jejího obsahu nebo jakéhokoliv odkazu;
 7. ztráty nebo škody, které Návštěvníci nebo třetí strany mohli utrpět v důsledku změn, pozastavení nebo přerušení chodu Stránky;
 8. nelegální použití Stránky nebo jejího obsahu jakoukoliv osobou, nebo závadou, opomenutím nebo jakýmkoliv faktorem mimo naši kontrolu;
 9. jakékoliv použití Stránky třetí stranou, která vstoupí do soukromých zón vyžadujících přihlášení a heslo za použití Návštěvníkova přihlašovacího jména a hesla);
 10. v případě nesrovnalostí ve službách a dalších funkcích nabízených Stránkou v důsledků virů či chyb, neboť se to týká všech parametrů, které tvoří Stránku, žádné škody, náklady, výdaje, ztráty nebo nároky způsobené těmito nesrovnalostmi;
 11. jakýkoliv čin nebo opomenutí internetového poskytovatele nebo jiné třetí strany, s níž mohli Návštěvníci uzavřít smlouvu, aby měli přístup ke Stránce. V případě sporu mezi internetovým poskytovatelem a Návštěvníky nemůže být Poskytovatel na žádné straně sporu a takový spor nijak neovlivní tyto PU;

  a

 12. jakýkoliv nárok vyplývající ze škod způsobených Návštěvníkem kvůli obsahu jakéhokoliv materiálu zveřejněného jiným Návštěvníkem nebo třetí stranou, který neautorizoval Poskytovatel Stránky.

Zásady ochrany osobních údajů

Stránka Livesport.cz a její mobilní aplikace (dále jen "Stránka") respektuje soukromí všech stran při prohlížení a jiném používání Stránky, dále jen "Návštěvníků", a zavazuje se chránit jejich soukromí. Čas od času, a pouze s jejich předchozím souhlasem, Stránka shromažďuje a používá "osobní údaje" (definovány níže) vztahující se k Návštěvníkům, aby mohla poskytovat služby nabízené Stránkou, a pouze z důvodů, které jsou výslovně uvedeny níže.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s mezinárodními úmluvami a směrnicemi EU, které byly začleněny do maltského Zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 440 na Maltě), a s nařízením (v sektoru elektronické komunikace) o zpracovávání osobních údajů (právní upozornění č. 16 z roku 2003 včetně pozdějších dodatků), přijímají doporučení 2/2001 článku 29 Working Party, přijatého 17. května 2001, o určitých minimálních požadavcích na shromažďování osobních údajů online, a splňuje také všechny ostatní platné předpisy a postupy.

Shromažďování osobních údajů

Stránka neshromažďuje žádné osobní údaje, když si Návštěvník jednoduše prochází Stránku. Stránka ovšem po Návštěvníkovi vyžaduje některé osobní údaje, když chce používat doplňkové nebo pokročilé služby, které Stránka nabízí po registraci. Za takových okolností Stránka bude chtít po Návštěvníkovi předchozí souhlas se shromažďováním a používáním osobních údajů Návštěvníka. Při registraci nebo jiné příležitosti může Stránka chtít po Návštěvníkovi, aby zadal svou přihlašovací emailovou adresu a heslo. Návštěvníci nejsou povinni poskytnout své osobní údaje nebo souhlas s tím, aby Stránka mohla jejich osobní údaje shromažďovat. Stránka ovšem nemusí být schopná Návštěvníkovi, který nesouhlasí se shromažďováním svých osobních údajů, poskytnout všechny služby, které nabízí.

Návštěvníci, kteří Stránce udělili svůj souhlas se shromažďováním svých osobních údajů, jsou oprávněni následně souhlas ze závažných zákonných důvodů zrušit.

Právo na přístup

Návštěvníci jsou oprávněni požadovat, aby jim Kontrolor (definováno níže) poskytl písemné informace o tom, které z jejich osobních údajů shromáždil a/nebo použil. Žádost se Kontrolorovi (definováno níže) předkládá písemně.

Stránka se zavazuje, že vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby uložené osobní údaje aktualizovala. Je však žádoucí, aby Návštěvníci sami informovali o jakékoliv změně v osobních údajích, které Stránka shromažďuje.

Návštěvníci, kteří se domnívají, že některý z jejich osobních údajů je nepřesný, mohou písemně požádat Kontrolora o opravu údajů. Návštěvníci mají také právo požádat Kontrolora, aby zablokoval nebo smazal jejich osobní údaje, pokud byly zpracovány protiprávně.

Důvody shromažďování a využívání osobních údajů

Osobní údaje shromažďované Stránkou budou zpracovány v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 440 na Maltě) a dalšími nařízeními, a budou zpracovány za účelem:
 1. komunikace s Návštěvníky;
 2. zasílání zapomenutého hesla k osobnímu účtu Návštěvníka;
 3. zasílání informací, které Poskytovatel považuje za užitečné pro Návštěvníka, včetně informací o produktech, servisních informací a komerčních/reklamních materiálů Stránky/reklamních materiálů třetích stran, se kterými Stránka spolupracuje;
 4. poskytování pokročilých služeb, kterými jde stránku do určité míry konfigurovat;
 5. zlepšování obsahu nabízeného Stránkou;
 6. nabízení personalizovaného obsahu a/nebo layoutu Stránky Návštěvníkovi.

Sdělení osobních údajů třetím stranám

Poskytovatel neprodává, neobchoduje s nimi, nepronajímá, ani jinak nesděluje osobní údaje Návštěvníka žádné třetí straně bez předchozího souhlasu Návštěvníka. Osobní údaje však mohou být sděleny třetí straně v případě prodeje Stránky.

Výše uvedené se nevztahuje na jakoukoliv zákonnou povinnost provozovatele Stránky sdělit Návštěvníkovy osobní údaje třetím stranám.

Výše uvedené se rovněž nevztahuje na sdělení, která jsou naprosto nezbytná, protože jsou součástí jednoho nebo více účelů shromažďování a užívání osobních dat. V takovém případě si Stránka vyžádá předem výslovný souhlas dotčených Návštěvníků.

Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnout statistické údaje o Návštěvnících, prodeji, návštěvnosti a další statistické údaje vztahující se ke Stránce třetím stranám, ovšem bez identifikace jakéhokoliv konkrétního Návštěvníka.

Logovací soubory

Kvůli lepší administraci Stránky a shromažďování demografických informací Návštěvníků pro celkové použití Stránka automaticky zaznamenává IP adresy všech Návštěvníků a stránky, které si každý Návštěvník prohlédl.

Prohlášení o cookies

"Cookie" je informace uložená v Návštěvníkově počítači serverem a slouží k přizpůsobení služeb. Stránka používá cookies k uchování informací o Návštěvníkových interakcích, které později mohou být potřebné k vykonání funkce. Návštěvníci se mohou rozhodnout, že cookies nepřijmou. Pokud se tak rozhodnou, je jim doporučeno přestat používat jakékoliv služby poskytované na Stránce.

Používáme "Cookie" k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování různých prvků spojených se sociálními sítěmi a také k analýze návštěvnosti. S našimi partnery z oblasti sociálních sítí, reklamy a webové analytiky současně sdílíme informace o Vašem používání Stránky. Bližší informace naleznete zde.

Bezpečí

Stránka a Kontrolor přijali různá opatření, technická i organizační, aby pomohli ochránit před zničením, ztrátou, zneužitím nebo změnou shromážděné osobní údaje. Bez ohledu na toto vynaložené úsilí nemůže Poskytovatel zaručit, že k takovému případu nemůže dojít.

Doba, po kterou jsou uchovány osobní údaje

Osobní údaje jsou uchovány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů, kvůli kterým byly shromážděny. V případě neaktivity Návštěvníka po dobu 3 let budou všechny shromážděné osobní údaje smazány.

Webové stránky třetích stran

Webové stránky třetích stran nejsou předmětem těchto Zásad ochrany osobních údajů. Stránka obsahuje odkazy na jiné stránky z důvodů pohodlí Návštěvníků. Stránka není odpovědná za obsah zobrazený na webových stránkách třetích stran a za opatření, která přijmou, aby ochránily vaše soukromí. Webové stránky, které Návštěvník navštíví ze Stránky, nemusí mít adekvátní Zásady ochrany osobních údajů.

Přijetí Zásad ochrany osobních údajů

Souhlas Návštěvníka se shromažďováním a používáním svých osobních údajů Stránkou a Kontrolorem je předmětem výše uvedených Zásad ochrany osobních údajů. Návštěvníkům se doporučuje číst Zásady ochrany osobních údajů pravidelně, aby se seznámili s jejich podmínkami, klauzulemi a dodatky, které mohou být občas implementovány.

Poskytovatel

Livesport Media Ltd je společnost řádně registrovaná podle zákonů Malty dne 22. listopadu 2011 s registračním číslem C 54555. Její registrovaná adresa je CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta.

Kontrolorem shromážděných a používaných dat Návštěvníků na Stránce je Livesport, s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha, Česká republika.

Toto je překlad anglických Podmínek užití. V případě nesouladu nebo rozporů mezi anglickou verzí a jiným jazykem těchto Podmínek užití má anglická jazyková verze přednost.
 
TOPlist