Podmínky užití

Reklama
Reklama
Reklama
SPORT V TV
Reklama
Reklama
Všeobecné podmínky užívání
Podmínky užívání
Tyto podmínky užívání (dále jen „podmínky“) zakládají a řídí vztah mezi poskytovatelem (definovaným níže) a všemi osobami, které mají přístup na stránku a/nebo do aplikace (jak jsou tyto definovány níže) a které jakýmkoli způsobem využívají její funkce či obsah (dále jen „návštěvníci“).
Poskytovatel a návštěvníci jsou dále označováni jako „smluvní strany“.
Tyto podmínky dále upravují vztah a práva a povinnosti vznikající mezi provozovatelem (definovaným níže) a dalšími osobami (dále jen „uživatelé“) při využívání služby Livesport TV (definovanou níže).
Obecná ustanovení
Využití některých nebo všech prvků a služeb nabízených poskytovatelem na webové stránce Livesport.cz a v jejích mobilních aplikacích (dále jen „aplikace“), jakož i informací, materiálů a odkazů v nich obsažených se řídí podmínkami, jak jsou tyto uvedeny níže. Není-li poskytovatelem písemně sjednáno jinak, podmínky zakládají celý vztah mezi poskytovatelem a návštěvníkem při jeho využívání aplikace, včetně některých nebo všech jejích funkcí, které aplikaci nabízí.
Před použitím aplikace je návštěvník povinen podmínky pečlivě pročíst a seznámit se s nimi. U návštěvníka, který si aplikaci prohlédl, se má za to, že si podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasí s tím, že je jimi vázán, a to bez nutnosti jakéhokoli dalšího jednání.
Poskytovatel si tímto vyhrazuje právo dle svého uvážení pozastavit či ukončit platnost těchto podmínek, příp. je rozšířit, upravit a/nebo doplnit.
Poskytovatel doporučuje návštěvníkovi, aby pravidelně a pečlivě četl obsah těchto stránek. Využíváním aplikace návštěvník souhlasí s tím, že je vázán podmínkami, jakož i jejich posledními úpravami, bez ohledu na to, zda si jich je vědom či nikoli.
Poskytovatel není povinen ověřovat, že všichni návštěvníci používají aplikaci v souladu s poslední aktualizovanou verzí podmínek. Platnou a účinnou verzí podmínek je ta, která je zveřejněna v aplikaci.
Aplikace smí být využívána pouze k zákonným účelům. Použití aplikace k přenosu, distribuci, publikování nebo uchovávání jakéhokoli materiálu v aplikaci nebo jejím prostřednictvím, které je v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními nebo právy jakékoli třetí osoby, je přísně zakázáno. To zahrnuje (bez omezení) použití aplikace nebo přenos, distribuci, publikování nebo uchovávání jakéhokoli materiálu v aplikaci nebo jejím prostřednictvím ve věci nebo pro účely, které porušují autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví, jsou obscénní nebo škodlivé pro nezletilé osoby, nebo představují nezákonné jednání nebo obtěžování, jsou hanlivé nebo urážlivé, porušují právní předpisy na ochranu soukromí či ochranu údajů, jsou podvodné nebo porušují devizový zákon nebo zákon o hazardních hrách.
V případě nesprávného použití a/nebo zneužití aplikace si poskytovatel vyhrazuje právo návštěvníkovi uzavřít nebo zablokovat přístup do aplikace a zavřít jakýkoli účet zaregistrovaný na jeho jméno. Poskytovatel si vyhrazuje právo podat na návštěvníka dle svého uvážení žalobu.
Služby
Aplikace poskytuje interaktivní webovou a mobilní aplikaci/prvky obsahující živě přenášené informace ze sportovních soutěží, sportovní výsledky v reálném čase, konečné výsledky, rozpisy zápasů, sestavy a sportovní statistiky. Výsledky a další statistické informace obsažené v aplikaci zobrazují informace z dalších nezávislých zdrojů (od třetích osob), informace získané vlastním úsilím nebo z různých jiných oficiálních aplikací. Přestože poskytovatel vynakládá veškeré úsilí k pravidelné aktualizaci obsahu, výsledků zápasů a dalších informacích zobrazených v aplikaci, doporučujeme ověřovat si informace uvedené v aplikaci rovněž u jiných zdrojů. Poskytovatel neodpovídá za to, jak návštěvník využívá výsledky a další informace obsažené v aplikaci.
Prostřednictvím aplikace je rovněž dostupná služba Livesport TV, jak je definována dále. Tuto službu neprovozuje poskytovatel. Popis této služby, informace o jejím užití a další informace jsou uvedené v čl. 30 těchto podmínek. Provozovatel uděluje uživateli právo užití aplikaci v rozsahu nezbytném k řádnému využití služby Livesport TV.
Webové stránky a aplikace třetích osob
Návštěvník bere na vědomí, že jakýkoli kontakt s třetími osobami po prohlížení aplikace (ať již zamýšlený či nikoli) a jakýkoli následek z toho vyplývající jsou naprosto nezávislé na poskytovateli a poskytovatel není žádným způsobem odpovědný za jakékoli dohody nebo očekávání a další následky, které z tohoto kontaktu přímo či nepřímo vyplývají.
Žádný nárok ani spor, který může vzniknout mezi návštěvníkem a takovou třetí osobou, nebude v žádném případě zahrnovat poskytovatele.
Třetí osoby, včetně třetích osob inzerujících v aplikaci, nemají přístup k osobním údajům návštěvníka ani k jiným údajům, které návštěvník mohl poskytovateli sdělit.
Audiovizuální obsah
Poskytovatel neodpovídá za obsah externích aplikací, které lze prohlížet v aplikaci. Žádný obsah ve formě videa, který lze najít v aplikaci, není hostovaný na serverech poskytovatele, poskytovatel tento obsah nevytváří ani nenahrává na hostující server.
Neaktivní účty
V případě, že si návštěvník zřídil účet v aplikaci, ale po dobu 60 dní se nepřihlásil, vyhrazuje si poskytovatel právo uzavřít účet s okamžitou platností a bez předchozího upozornění.
Duševní vlastnictví
Návštěvníci nejsou bez předchozího písemného povolení ze strany poskytovatele oprávněni kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, nahrávat, stahovat ani jinak používat obsah aplikace ani do něj nijak zasahovat nebo měnit cokoli z jejího obsahu.
Livesport je ochrannou známkou společnosti Livesport s.r.o. Použití této ochranné známky a souvisejících ochranných známek je zakázáno a všechna práva jsou vyhrazena.
Jakékoli porušení tohoto ustanovení může znamenat porušení platných práv duševního vlastnictví v rámci Evropské unie a dalších platných právních předpisů. Poskytovatel a jakákoli jiná osoba oprávněná jednat jeho jménem si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v plném rozsahu povoleném ze zákona po jakékoli osobě, která se takového porušení přímo či nepřímo dopustí.
Typ vztahu
Tyto podmínky nejsou určené k vytvoření žádného sdružení, zastoupení ani společného podniku mezi poskytovatelem a návštěvníkem.
Porušení podmínek
Pokud návštěvník nedodrží některé z ustanovení těchto podmínek nebo pokud má poskytovatel důvodné podezření, že návštěvník některé z ustanovení těchto podmínek přímo či nepřímo neplní, vyhrazuje si poskytovatel právo všemi dostupnými prostředky a dle vlastního uvážení uzavřít či zablokovat návštěvníkovi přístup do aplikace a zavřít účet registrovaný na jeho jméno a ponechá si právo návštěvníka žalovat dle svého uvážení.
Dodržování právních předpisů
Návštěvníkům se doporučuje, aby jednali v souladu s platnými právními předpisy státu, ve kterém mají trvalé bydliště a/nebo kde jsou rezidenty a/nebo kde se nacházejí. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné opatření, které proti návštěvníkovi v souvislosti s používáním aplikace přijme jakýkoli úřad.
Právo a soudní dvůr a/nebo společenství
Tyto podmínky se řídí právními předpisy Maltské republiky a budou vykládány v souladu s nimi, a to bez uplatnění zásad kolizních norem. Při řešení sporů vzniklých na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi se strany podřizují výlučné pravomoci soudů Maltské republiky. Tyto podmínky se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatnění se tímto výslovně vylučuje.
Nadpisy
Nadpisy jsou určeny ke zpřehlednění a usnadnění čtení těchto podmínek. Jejich účelem není výklad obsahu odstavce, který za každým nadpisem následuje. Nadpisy poskytovatele k ničemu v žádném ohledu nezavazují.
Vzdání se práv
Jakékoli vzdání se práv ze strany poskytovatele ve vztahu k porušení kteréhokoli ustanovení těchto podmínek návštěvníkem nebude považováno za vzdání se práv ve vztahu ke kterémukoli následnému porušení téhož nebo jiného ustanovení těchto podmínek.
Vyloučení odpovědnosti
Ujištění a prohlášení
Tímto se stanovuje, že poskytovatel nečiní žádné prohlášení, slib ani záruku (explicitní ani implicitní) v tom smyslu, že obsah aplikace je správný a/nebo vhodný pro jiný účel, s výjimkou ujištění, která nemohou být dle rozhodného práva těchto podmínek výslovně vyloučena.
Návštěvník používá aplikaci zcela na vlastní nebezpečí. Aplikace nemá charakter hry ani hazardní hry. Poskytovatel aplikace neposkytuje služby v oblasti her ani hazardních her, a proto nespravuje ani nekontroluje finanční prostředky hráčů, ani se nepodílí na žádné herní transakci. Sázkové kurzy zobrazené v aplikaci tvoří součást informací a funkcí tam obsažených.
Poskytovatel nezaručuje, že všechny funkce poskytované aplikací jsou povolené, její používání bude návštěvníkovi plně vyhovovat a že je aplikace zcela bezpečná a prostá chyb, je pravidelně aktualizována, jakákoli vada softwaru je pravidelně odstraňována a že služby jsou nepřerušované, aplikace je bez virů nebo vad, je kontinuálně v provozu, že informace a funkce v ní dostupné jsou přiměřené a spolehlivé nebo že všechny další informace a funkce v aplikaci jsou přiměřené a spolehlivé. Ti, kdo se rozhodnou vstoupit na stránku, tak činí ze své vlastní inciativy a odpovídají za dodržování místních zákonů v takovém rozsahu, v jakém se na ně místní zákony vztahují.
Aplikace může obsahovat odkazy a reference na webové stránky/aplikace/reklamy/obsah třetích osob, které jsou upraveny zvláštními podmínkami obvykle uvedenými tamtéž. Ty jsou poskytovány kvůli pohodlí a zájmu návštěvníka a nevyplývá z nich odpovědnost ze strany poskytovatele za informace, které nesou tyto webové stránky/aplikace/reklamy/obsah, ani jeho souhlas s nimi. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku (přímo vyjádřenou ani předpokládanou) co do přesnosti nebo dostupnosti obsahu či informací textových či obrazových, které nejsou zastřešeny jeho doménou. Poskytovatel netestoval žádný software, který je umístěný na jiných webových stránkách/aplikacích, a nečiní žádná prohlášení týkající se jeho kvality, bezpečnosti, spolehlivosti ani vhodnosti.
Ztráty nebo škody
Poskytovatel není odpovědný za žádné přímé ani nepřímé ztráty ani škody, které návštěvník nebo třetí osoba mohli utrpět v důsledku používání aplikace, zejména škod způsobených obchodní ztrátou, ztrátou výhod, ztrátou předpokládaných příjmů, výher či jiných zisků, přerušením obchodní činnosti, ztrátou obchodních informací nebo jinou finanční či následnou ztrátou.
Poskytovatel není odpovědný za výhry ani prohry na webových stránkách/aplikacích třetích osob v důsledku použití informací zobrazených v aplikaci.
Bez omezení obecné platnosti předchozích dvou ustanovení se neuznává ani nepřijímá odpovědnost dle těchto podmínek, mimo jiné, za následující:
chyby, překlepy, nesprávné výklady, přeslechnutí, neporozumění textu, chybný překlad, pravopisné chyby, chybné čtení, chyby v transakcích, technická rizika, chyby při registraci, zjevné chyby, vyšší moc a/nebo další podobné chyby;
porušení pravidel poskytovatele;
trestné činy;
sdělení od poskytovatele v jakékoli formě;
žaloby a/nebo jiné právní prostředky;
ztráty nebo škody, které návštěvníci nebo třetí osoby mohli utrpět v důsledku použití aplikace, jejího obsahu nebo obsahu jakéhokoli odkazu doporučeného poskytovatelem;
ztráty nebo škody, které návštěvníci nebo třetí osoby mohli utrpět v důsledku úprav, pozastavení nebo přerušení chodu aplikace;
nelegální využití aplikace nebo jejího obsahu jakoukoli osobou, nebo závady, opomenutí nebo jakéhokoli jiného faktoru mimo kontrolu poskytovatele;
jakékoli použití aplikace třetí osobou, která vstoupí do soukromých zón vyžadujících přihlášení a heslo za použití uživatelského jména a hesla návštěvníka;
v případě nesrovnalostí ve službách, funkcích a dalších prvcích nabízených aplikací v důsledku virů a chyb, neboť se to týká všech parametrů, které tvoří aplikaci, žádné škody, náklady, výdaje, ztráty ani nároky způsobené těmito nesrovnalostmi;
jakýkoli čin nebo opomenutí konat ze strany poskytovatele internetových služeb nebo třetí osoby, s níž mohli návštěvníci uzavřít smlouvu za účelem zajištění přístupu k aplikaci. V případě soudního sporu mezi poskytovatelem internetových služeb a návštěvníky nemůže být poskytovatel stranou sporu a takový spor nebude mít na tyto podmínky žádný vliv; a
jakýkoli nárok vyplývající ze škod vzniklých návštěvníkovi v důsledku obsahu jakéhokoli materiálu, který zveřejnil jiný návštěvník nebo třetí osoba a který poskytovatel v aplikaci neschválil.
Zásady ochrany osobních údajů
Webová stránka Livesport.cz a její mobilní aplikace (dále jen „aplikace“) respektuje soukromí všech osob při prohlížení a jiném používání aplikace (dále jen „návštěvníci“) a zavazuje se chránit jejich soukromí. Aplikace může shromažďovat a používat „osobní údaje“ (definované níže) týkající se návštěvníků, aby jim mohla poskytovat služby nabízené aplikací, a to pouze pro účely, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách.
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s mezinárodními úmluvami a právem EU, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679), jak byly tyto začleněny do maltského zákona o ochraně osobních údajů (část 440 sbírky zákonů Maltské republiky), předpisy o zpracovávání osobních údajů (v sektoru elektronické komunikace) (právní oznámení č. 16 z roku 2003, včetně pozdějších dodatků), přijímají doporučení č. 2/2001 pracovní skupiny pro ochranu osobních údajů zřízené podle čl. 29, přijaté dne 17. května 2001, o určitých minimálních požadavcích na shromažďování osobních údajů online a začleňují rovněž všechny ostatní platné předpisy a postupy.
Správcem osobních údajů používaných a shromažďovaných od návštěvníků aplikace je společnost Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha, Česká republika, která je odpovědná za tuto aplikaci.
Správce osobních údajů můžete kontaktovat na adrese gdpr@livesport.eu.
Poskytovatele můžete kontaktovat na adrese gdpr@livesportmedia.eu.
Účel tohoto prohlášení
Toto prohlášení má za cíl:
vymezit typ vašich osobních údajů, které bude správce shromažďovat, a způsob, jakým bude vaše osobní údaje používat;
vymezit základ, na kterém budou jakékoli osobní údaje zpracovávány správcem;
vyrozumět vás o tom, jak bude správce nakládat s vašimi osobními údaji;
vyjasnit povinnosti správce podle nařízení o ochraně osobních údajů s ohledem na zpracovávání vašich osobních údajů v souladu se zákonem a odpovědně; a
informovat vás o vašich právech na ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme náležitým a zákonným způsobem v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR”), která je v platnosti od 25. května 2018.
Shromažďování osobních údajů
S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, tato aplikace neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud si návštěvník aplikaci pouze prochází. Aplikace však po návštěvníkovi vyžaduje některé osobní údaje, pokud tento využívá doplňkové nebo pokročilé služby, které aplikace nabízí po registraci. V takových případech aplikace po návštěvníkovi vyžaduje předchozí souhlas se shromažďováním a používáním jeho osobních údajů. Při registraci nebo jiné příležitosti může aplikace po návštěvníkovi vyžadovat, aby zadal své přihlašovací jméno (obvykle e-mailovou adresu) a heslo.
Návštěvníci nejsou povinni poskytnout své osobní údaje ani souhlas s jejich shromažďováním aplikací. Návštěvníkovi, který nesouhlasí se shromažďováním svých osobních údajů, však aplikace nemusí být schopná poskytnout všechny v ní nabízené služby.
I pokud návštěvníci souhlasili s používáním svých osobních údajů aplikací, mohou svůj souhlas z jakéhokoli důvodu následně odvolat na adrese gdpr@livesport.eu. V případě odvolání souhlasu nebudou doplňkové ani pokročilé služby nabízené aplikací po registraci již dále dostupné.
Vaše práva z titulu subjektu osobních údajů
Právo na přístup
Návštěvníci jsou oprávněni požadovat, aby jim správce (definovaný níže) poskytl písemné informace o tom, které z jejich osobních údajů shromáždil a/nebo použil. Žádost ke správci (definován níže) se podává písemně.
Aplikace se zavazuje, že vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby uložené osobní údaje aktualizovala. Je však žádoucí, aby návštěvníci informovali aplikaci o jakékoli změně osobních údajů, které aplikace shromažďuje.
Oprava, zablokování nebo výmaz údajů
Návštěvníci, kteří se domnívají, že některý z jejich osobních údajů je nepřesný, mohou písemně požádat správce o opravu údajů. Návštěvníci mají také právo požádat správce, aby zablokoval nebo vymazal jejich osobních údaje, pokud byly zpracovány protiprávně.
Právo vznést námitku
Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese gdpr@livesport.eu a požádat nás, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely (kupř. pro účely zasílání informací o nadcházejících událostech, newsletterů a publikací) a vaše údaje nebudou pro takové účely nadále zpracovávány.
Právo na odvolání souhlasu
Máte právo svůj souhlas s tímto prohlášením a se zde uvedenými postupy pro zpracování kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu gdpr@livesport.eu. Zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu tím nebude dotčena. V důsledku odvolání souhlasu budeme nuceni poskytování našich služeb s okamžitou platností ukončit.
Právo na opravu
Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají a které jsme zpracovali, na aktualizaci neaktuálních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz
Máte právo na to, abychom vymazali osobní údaje, které o vaší osobě uchováváme, pokud tyto již nejsou potřebné a pokud:
jste odvolali svůj souhlas, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje;
vaše osobní údaje již nemusí být zpracovávány; nebo
vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů, pokud:
popíráte jejich přesnost, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost těchto osobních údajů ověřit;
zpracování z naší strany se považuje za protiprávní a odmítáte výmaz vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
vaše osobní údaje již pro zde uvedené účely nepotřebujeme, vy je však požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
vznesli jste námitku proti zpracování údajů z naší strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pro zpracování údajů z naší strany převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
Právo na přenositelnost údajů
Ode dne 25. května 2018 máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci (jak je definován v GDPR).
Důvody shromažďování a využívání osobních údajů
Osobní údaje shromažďované aplikací budou zpracovány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů (část 440 sbírky zákonů Maltské republiky) a dalšími platnými podzákonnými předpisy, a to výhradně za účelem:
komunikace s návštěvníky;
zasílání nového hesla k jejich osobnímu účtu;
poskytování pokročilých služeb, kterými je možné aplikaci v určitém rozsahu konfigurovat;
zvyšování úrovně obsahu nabízeného aplikací;
nabízení personalizovaného obsahu a/nebo rozvržení aplikace návštěvníkovi.
Právní základ pro zpracování
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pouze pokud k tomu obdržíme váš souhlas a pouze v rozsahu nezbytném pro to, abychom mohli poskytovat námi nabízené služby a/nebo pro účely uvedené v tomto prohlášení.
Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat na základě oprávněného zájmu nebo k zajištění souladu s právními závazky vyplývajícími ze zákona. To může zahrnovat výkon obhajoby právních nároků nebo zajištění souladu s rozhodnutím soudu nebo příslušného orgánu.
Marketing
Sdělení marketingového charakteru vám budeme zasílat, pokud si je od nás vyžádáte tím, že nám poskytnete prostřednictvím aplikace své kontaktní údaje a přihlásíte se k odběru těchto informací.
Bez vašeho jednoznačného souhlasu nebudeme vaše osobní údaje sdílet pro marketingové účely s žádnou třetí osobou.
Sdělování osobních údajů třetím osobám
Poskytovatel neprodává osobní údaje návštěvníka, neobchoduje s nimi, nepřenechává je k užívání ani je jinak nesděluje žádné třetí osobě bez předchozího souhlasu návštěvníka. Osobní údaje však mohou být sděleny třetím osobám v případě prodeje aplikace.
Výše uvedené se nevztahuje na žádnou s aplikací spojenou zákonnou povinnost sdělit osobní údaje návštěvníka třetím osobám.
Výše uvedené se rovněž nevztahuje na sdělení, která jsou naprosto nezbytná, protože jsou součástí jednoho nebo více účelů shromažďování a užívání osobních údajů. V takovém případě si aplikace vyžádá předchozí výslovný souhlas dotčených návštěvníků.
Výše uvedené se dále nevztahuje na poskytování osobních údajů v souvislosti s užitím služby Livesport TV společnosti Livesport TV s.r.o. (tj. provozovateli dle čl. 30.1 těchto podmínek) v souladu s čl. 30 a především jeho čl. 30.10.
Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnout třetím osobám statistické údaje o návštěvnících, prodeji, návštěvnosti a další statistické informace týkající se aplikace s tím, že tak učiní bez identifikace konkrétních návštěvníků.
Soubory protokolu
Za účelem lepší správy aplikace a shromažďování rozsáhlých demografických informací návštěvníků pro souhrnné použití aplikace automaticky zaznamenává IP adresy všech návštěvníků a stránky, které si každý návštěvník prohlédl.
Prohlášení o cookies
„Cookie“ je informace uložená v počítači návštěvníka webovým serverem a slouží k přizpůsobení webových služeb podle potřeb návštěvníka. Aplikace používá cookies k uchovávání informací o interakcích návštěvníka, které mohou být později potřebné k provedení některé funkce. Návštěvníci mohou cookies v nastavení prohlížeče odmítnout. Cookies používáme k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování různých prvků spojených se sociálními sítěmi a k analýze návštěvnosti. S našimi partnery z oblasti analyzování aplikace, některými partnery z oblasti (tzv. programatické) reklamy a sociálních sítí (pouze pokud se přihlásíte prostřednictvím svého účtu na sociálních sítích) rovněž sdílíme informace o vašem používání naší stránky. Bližší informace naleznete zde.
Toto prohlášení je nutno číst ve spojení s našimi zásadami pro soubory cookie a jakýmkoli dalším oznámením o ochraně soukromí, které můžeme v rámci shromažďování nebo zpracování osobní údajů o vaší osobě při určitých příležitostech vydat s cílem informovat vás v plném rozsahu o způsobu a důvodech jejich užívání. Nastavení soukromí
Předávání osobních údajů do třetích zemí
Správce nepředává žádné osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, a pokud by to bylo vyžadováno, zajistí nejprve, aby byla přijata příslušná bezpečností opatření pro adekvátní ochranu vašich osobních údajů.
Bezpečnost
Aplikace a správce přijali různá technická i organizační opatření proto, aby napomohli ochraně komunikace před zničením, ztrátou, zneužitím nebo změnou osobních údajů, které byly shromážděny a použity (včetně zajištění bezpečnosti převodu údajů) prostřednictvím zabezpečené komunikace mezi zařízením návštěvníka a servery poskytovatele („HTTPS”). Kromě toho jsou všechna vámi vytvořená hesla uchovávána s použitím standardu BCrypt. Bez ohledu na toto vynaložené úsilí nemůže poskytovatel zaručit, že k takovému případu nemůže dojít.
Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány
Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které byly shromážděny. V případě, že uživatel účtu není aktivní po dobu jednoho (1) roku, všechny jeho shromážděné osobní údaje budou vymazány.
Webové stránky/aplikace třetích osob
Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky/aplikace třetích osob. Aplikace obsahuje odkazy na jiné stránky pro zjednodušení přístupu návštěvníkům. Aplikace není odpovědná za obsah zobrazený na webových stránkách/aplikacích třetích osob ani za opatření, která přijmou za účelem ochrany vašeho soukromí. Webové stránky/aplikace, na které má návštěvník přístup z aplikace, nemusí mít odpovídající zásady ochrany osobních údajů.
Přijetí zásad ochrany osobních údajů
Souhlas návštěvníka se shromažďováním a používáním jeho osobních údajů aplikací a správcem podléhá výše uvedeným zásadám ochrany osobních údajů. Návštěvníkům se doporučuje číst zásady ochrany osobních údajů pravidelně a seznámit se tak s jejich podmínkami a ustanoveními a dodatky, které mohou být aplikací implementovány.
Služba Livesport TV
Provozovatel
Provozovatelem služby Livesport TV je společnost Livesport TV s.r.o., IČO: 03499618, spisová značka: C 232762 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, společnost řádně založená a existující podle práva České republiky. Provozovatel je oprávněn provozovat službu Livesport TV na základě registrace u Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Popis služby Livesport TV
Služba Livesport TV (dále jen „Livesport TV“) spočívá v možnosti sledovat vybrané televizní programy prostřednictvím webové stránky Livesport.cz a jejích mobilních aplikací (dále společně jen „aplikace“). Aplikaci provozuje poskytovatel (viz čl. 31 ), podmínky jejího užití upravují tyto podmínky, přičemž provozovatel je oprávněn aplikaci užívat pro účely poskytování služby Livesport TV na základě smluvních ujednání s poskytovatelem.
Služba Livesport TV umožňuje především sledovat televizní programy v reálném čase (s určitým zpožděním daným technologií šíření služby), a to v rozsahu, v jakém k nim bude mít uživatel na základě smlouvy TV (viz dále) přístup. Uživatel může užít také službu zpětného přehrávání, pokud je tato v aplikaci dostupná a pokud je to v souladu s uzavřenou smlouvou TV. Služba zpětného přehrávání umožňuje zhlédnout televizní program zpětně, tj. nikoli v reálném čase. Doba tohoto zpětného přehrávání (tj. jak dlouho do minulosti lze pořady přehrát) se může u různých programů lišit, zpravidla se jedná o 7 kalendářních dní, služba však nemusí být dostupná vůbec.
Využití služby Livesport TV, smlouva
Služba Livesport TV je dostupná uživatelům s platnou registrací v aplikaci učiněnou na území České republiky, a to po přihlášení do aplikace.
Službu Livesport TV je možné využívat výhradně na základě objednávky uživatele učiněné v aplikaci způsobem, který aplikace umožňuje (dále jen „objednávka“). Uživatel je oprávněn volit si z možností, které aplikace nabízí, přičemž reálný rozsah služby Livesport TV, kterou uživatel poptává (jejíž poskytnutí požaduje), je dán objednávkou. Služba Livesport TV je zpoplatněna, není-li v aplikaci uvedeno něco jiného, přičemž konkrétní cena je vždy uvedena v aplikaci (dále jen „cena“). Rozhodná je cena v okamžiku potvrzení objednávky ze strany uživatele. Cena je splatná v celém rozsahu předem, není-li v aplikaci uvedeno něco jiného, způsoby, které aplikace nabízí (zásadně výlučně bezhotovostně). Uživatel bere na vědomí, že platební služby jsou poskytovány třetími osobami a řídí se samostatnými podmínkami těchto třetích osob. S ohledem na skutečnost, že služba Livesport TV je předplacenou službou, nevystavuje provozovatel žádné vyúčtování. Provozovatel vystaví uživateli daňový doklad, pokud mu taková povinnost plyne z právních předpisů. Daňový doklad bude vystaven bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny, a to výlučně v elektronické podobě, s čímž uživatel souhlasí. Doklad bude uživateli přístupný v aplikaci, pokud to její funkce umožňují, a/nebo mu bude zaslán emailem na adresu zadanou při registraci.
Odesláním objednávky je mezi uživatelem a provozovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí služby Livesport TV (dále jen „smlouva TV“) a uživateli bude zpřístupněn příslušný obsah. Uživatel odesláním objednávky výslovně souhlasí s tím, aby poskytování služby Livesport TV bylo započato před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz čl. 30.9 podmínek). Smlouva TV se uzavírá výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace na dobu určitou odpovídající objednávce, okamžikem uplynutí této doby smlouva TV končí a obsah je opět znepřístupněn.
Uživatel je oprávněn ukončit smlouvu TV výpovědí, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi provozovateli.
Práva a povinnosti uživatele v souvislosti se službou Livesport TV
Uživatel je oprávněn užívat službu Livesport TV výlučně pro svou osobní potřebu, v rozsahu obvyklém, vyplývajícím především z účelu služby Livesport TV a umožněném aplikací. Uživatel zejména není oprávněn:
Užívat službu Livesport TV pro podnikatelské účely;
Jednat při užívání služby Livesport TV v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, obecnými zvyklostmi a/nebo těmito podmínkami, především způsobem, který porušuje práva provozovatele, poskytovatele a/nebo třetích osob;
Zpřístupněný obsah jakkoli ukládat, ať už celý nebo jeho část, nebo do něj jakkoli zasahovat, nebo se o jakékoli takové jednání pokoušet, resp. nakládat se zpřístupněným obsahem jakkoli jinak, než umožňují funkce aplikace (např. jej kopírovat, měnit, upravovat, zařazovat jej do jiného díla, šířit apod.);
Zpřístupnit službu Livesport TV nebo zpřístupněný obsah jakékoli třetí osobě;
Používat při užívání služby Livesport TV hardware či software, který je způsobilý narušit fungování služby Livesport TV nebo práva třetích osob.
Uživatel je oprávněn smlouvu TV vypovědět s okamžitou účinností v případě nedostupnosti služby Livesport TV překračující limity stanovené v čl. 30.5 těchto podmínek.
Uživatel je oprávněn službu Livesport TV užívat na území České republiky.
Práva a povinnosti provozovatele v souvislosti se službou Livesport TV
Provozovatel garantuje dostupnost služby Livesport TV v rozsahu nejméně 90 % v rámci kalendářního měsíce (pro účely výpočtu má kalendářní měsíc 30 dní). V případě nedostupnosti služby Livesport TV po dobu delší než 72 hodin (nepřetržitě po sobě jdoucích) náleží uživateli s účinnou smlouvou TV sleva z ceny odpovídající rozsahu, v jakém nemohl z důvodu nedostupnosti službu Livesport TV využívat. Do uvedené nedostupnosti se však nepočítá doba jakékoli nefunkčnosti způsobené:
Vyšší mocí;
Uživatelem nebo jakoukoli třetí osobou nebo nedostatkem na její straně;
Využitím práv provozovatele uvedených v těchto podmínkách (především provádění údržby či oprav).
Provozovatel je oprávněn smlouvu TV kdykoli ukončit (vypovědět s okamžitou účinností) prostřednictvím aplikace, jestliže Uživatel porušil tyto podmínky nebo lze důvodně předpokládat, že je poruší.
Provozovatel je oprávněn službu Livesport TV kdykoli přerušit, a to i na předem neurčenou a jakkoli dlouhou dobu, především v případě, kdy to bude nutné z důvodu údržby, opravy, updatu nebo upgradu služby Livesport TV nebo z důvodu jakéhokoli rozhodnutí příslušného orgánu. Provozovatel je rovněž oprávněn službu Livesport TV kdykoli, i bez předchozího upozornění, jakkoli upravit, změnit nebo i zcela ukončit.
Provozovatel poskytuje zákaznickou podporu, kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. 30.10 . Není-li uvedeno něco jiného, je zákaznická podpora bezplatná.
Odpovědnost
Uživatel bere na vědomí, že služba Livesport TV je šířena prostřednictvím sítě Internet a její kvalita proto může být ovlivněna mj. připojením uživatele k síti Internet. Je odpovědností uživatele, aby si pro využití služby Livesport TV zajistil odpovídající kvalitu tohoto připojení, jakož i zařízení (hardware včetně jeho softwarového vybavení), jehož prostřednictvím bude službu Livesport TV využívat. Uživatel bere na vědomí, že v rámci sítě Internet mohou být šířeny i škodlivé programy, je proto povinen své zařízení odpovídajícím způsobem chránit, např. používat antivirovou ochranu. Samotná služba Livesport TV při řádném fungování a používání hrozbu nepředstavuje.
Provozovatel odpovídá za škodu a vady, které způsobil svým jednáním či opomenutím.
Provozovatel však neodpovídá:
za služby poskytované třetími osobami, tj. především za službu připojení k síti Internet nebo za platební služby;
za škody způsobené vyšší mocí nebo vzniklé využitím některého z práv provozovatele uvedených v čl. 30.5 těchto podmínek;
za zpřístupněný obsah či jeho kvalitu, jde-li o nedostatek na straně dodavatele tohoto obsahu;
za jednání třetích osob při využívání služby Livesport TV.
Hlášení poruch a reklamace
Jakékoli nedostatky, které uživatel zjistí v souvislosti s poskytováním služby Livesport TV, ohlásí provozovateli prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 30.12 těchto podmínek, případně prostřednictvím aplikace, pokud to umožňuje. Provozovatel se zavazuje odstranit ohlášenou závadu, je-li na jeho straně, ve lhůtě přiměřené povaze dané závady.
Prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 30.12 těchto podmínek je uživatel rovněž oprávněn službu Livesport TV reklamovat. Reklamaci je třeba zaslat provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců od poskytnutí služby Livesport TV.
Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. V případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, bude uživatel vyrozuměn o vyřízení reklamace do 2 měsíců od dne jejího doručení.
Nebude-li uživatel se způsobem vyřízení reklamace souhlasit, je oprávněn se do 1 měsíce od daného vyřízení obrátit na Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) s námitkami proti vyřízení reklamace.
Řešení sporů a rozhodné právo
Smlouva TV a celá služba Livesport TV se řídí českým právem a právem Evropské unie, s vyloučením kolizních norem. Vznikne-li mezi provozovatelem a uživatelem spor, který se nepodaří vyřešit smírnou cestou, je uživatel oprávněn obrátit se na příslušný ČTÚ, jde-li o plnění, které je službou elektronických komunikací. V ostatních případech bude k rozhodování příslušný soud, určený (místní příslušnost) podle sídla provozovatele.
Ochrana spotřebitele
Ujednání tohoto čl. 30.9 se použije v případě, je-li uživatel spotřebitelem, tj. uzavírá-li smlouvu TV mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
V případě uzavření smlouvy TV distančním způsobem je uživatel oprávněn od Smlouvy TV odstoupit, a to ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření. Odstoupení musí být učiněno písemně, z jakéhokoli důvodu nebo i bez jeho uvedení. Lhůta pro odstoupení je zachována, bylo-li oznámení o odstoupení v dané lhůtě provozovateli alespoň odesláno. Právo na odstoupení však uživateli nepřísluší, jestliže:
Byly služby s výslovným souhlasem uživatele splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; nebo
Jde-li o dodání digitálního obsahu, který se nenachází na hmotném nosiči dat a který byl dodán s výslovným souhlasem uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
V případě řádného odstoupení od smlouvy TV dle tohoto čl. 30.9 je uživatel povinen uhradit cenu na služby Livesport TV v rozsahu, v jakém je využil.
V případě sporu mezi uživatele a provozovatel je uživatel oprávněn obrátit se na orgány mimosoudního řešení sporů, a to v případě služby elektronických komunikací na ČTÚ, http://www.ctu.cz/, v ostatních případech na Českou obchodní inspekci, http://www.coi.cz/.
Uživatel je oprávněn službu Livesport TV užívat na území České republiky a dále v rozsahu a za podmínek, jež jsou stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. 6. 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu, ve znění změn, i v ostatních zemích EU.
Ochrana osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu s příslušnými právními předpisy, mj. v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
Uživatel bere na vědomí, že s ohledem na čl. 30.3 těchto podmínek, první odstavec, budou provozovateli dostupné údaje uživatele z registrace provedené v aplikaci, a to v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby Livesport TV a následné plnění smlouvy TV a pro případné vymáhání práv provozovatele ze smlouvy TV plynoucí. Ve vztahu k poskytování služby Livesport TV je správcem těchto osobních údajů. Provozovatel tedy zpracovává osobní údaje v rozsahu uživatelem provedené registrace do aplikace.
Ve vztahu k právům uživatele coby subjektu údajů se ustanovení čl. 18 těchto podmínek užije obdobně.
Osobní údaje uživatele jsou uchovávány provozovatelem nejdéle po dobu 3 let od skončení poslední smlouvy TV uzavřené s tímto uživatelem.
Provozovatel nepředává osobní údaje žádné třetí osobě, do třetích zemí, ani nebude kontaktovat uživatele za účelem marketingu. Tím není vyloučeno právo provozovatele k přímému marketingu, budou-li pro to splněny zákonné podmínky.
Účinnost a změna podmínek
Odesláním objednávky uživatel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami, a to vždy v jejich aktuálním znění. Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy TV a jsou uživateli vždy v celém rozsahu dostupné před jejím uzavřením. V průběhu trvání smlouvy TV budou pro uživatele platit vždy ty podmínky, s nimiž jako s posledními vyjádřil svůj souhlas. Dojde-li ke změně podmínek, bude o tom uživatel informován v aplikaci a vyzván k udělení nového souhlasu. Bez souhlasu s aktuálním zněním podmínek není možné uzavřít novou smlouvu TV a využívat tak služeb Livesport TV.
Kontaktní údaje
Provozovatele, společnost Livesport TV s.r.o., IČO: 03499618, spisová značka: C 232762 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, je možné kontaktovat v souvislosti se službou Livesport TV prostřednictvím webových stránek https://www.livesporttv.cz a kontaktů uvedených na nich.
S provozovatelem je možná i komunikace na dálku, náklady se neliší od běžné sazby (tj. provozovatel nevyužívá žádnou mimořádně zpoplatněnou telefonní linku ani jiný obdobný způsob komunikace).
Poskytovatel
Poskytovatelem je Livesport Media Ltd, společnost řádně založená dle právního řádu Maltské republiky dne 22. listopadu 2011, reg. č. C 54555, se sídlem na adrese CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. V případě potřeby nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@livesportmedia.eu.
Závěrečná ujednání
Aktuální znění podmínek je vždy k dispozici v aplikaci (včetně webových stránek poskytovatele).
Souhlas s těmi podmínkami nelze učinit s jakoukoli výhradou či odchylkou, ani když podstatně nemění obsah podmínek, takový postup by byl návrhem na uzavření smlouvy s novým obsahem podmínek, s nímž ovšem poskytovatel ani provozovatel nebudou souhlasit.
Verze a datum podmínek
Toto prohlášení ve verzi č. 3 bylo naposledy aktualizováno dne 23. 6. 2020 (FS.COM-ToU-20200623-3)
Reklama
Reklama